2018 Winner
Communication Design

Cang Jie Creation

Cang Jie Creation

Category—Posters

2018 Winner
Communication Design

Cang Jie Creation

Studio

3LBrand Design & Consulting

Designer(s)

XU Lixian, Shenzhen, Guangdong, China

Additional Credits

Principal Type
Can Jie Script