2022 Winner
Communication Design

Chinese Traditional Culture Poster

Chinese Traditional Culture Poster

Category—Advertisements

2022 Winner
Communication Design

Chinese Traditional Culture Poster

Studio

Communication University of Zhejiang / hangzhou

Client

hangzhou muke cultural creativity

Additional Credits

AGENCY
Communication University of Zhejiang / hangzhou