Winner

Hundred Family Names

Hundred Family Names

Category—Experimental

Winner

Hundred Family Names

Studio

Zhejiang Gongshang University / Hangzhou + China Academy of Art / Hangzhou

Client

Hanzi Club

Additional Credits

DESIGN FIRM
Zhejiang Gongshang University / Hangzhou
China Academy of Art / Hangzhou