2018 Winner
Communication Design

Walking the Path to Eternal Fragrance

Walking the Path to Eternal Fragrance

Category—Books

2018 Winner
Communication Design

Walking the Path to Eternal Fragrance

Studio

Nanjing Han Qing Tang Design CO., LTD.

Designer(s)

Hui Shi and Qing Zhao,Nanjing, China

Client

Phoenix Science Press