2018 Winner
Communication Design

Wen Aiyi’s Love Poems

Wen Aiyi’s Love Poems

Category—Books

2018 Winner
Communication Design

Wen Aiyi’s Love Poems

Studio

XXL Studio

Designer(s)

Xiaoxiang Liu, Beijing

Client

Guangxi Fine Arts Publishing House

Additional Credits

Principal Type
Century, FZYaSong-D, and FZLanTingHei-M